Welkom op de webpagina van Just @ Solution - Advies & Incasso - england Welkom op de webpagina van Just @ Solution - Advies & Incasso - germany

Welkom op de webpagina van Just @ Solution - Advies & Incasso

Welkom op de webpagina van Just @ Solution - Advies & Incasso - logo_jas

Sinds 1 januari 2011 is advies- en incassobureau Just @ Solution actief in Goirle. Op deze webpagina vindt u informatie over onze diensten en ons bedrijf. Tevens zijn onze algemene voorwaarden hier te raadplegen, kunt u onze nieuwsitems lezen en onze contactgegevens vinden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Zoals de naam al aangeeft, tracht Just @ Solution u een oplossing te bieden voor een breed scala aan juridische problemen, zowel zakelijk als privé. Daarnaast bieden wij u op het gebied van incasso graag onze diensten aan. Vanwege de rechtstreekse verbondenheid met Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. kunnen wij uw zaak ook in het gerechtelijke traject vervolgen.

De betekenis

De naam 'Just @ Solution' betekent niet alleen het bieden van een oplossing maar ook letterlijk 'recht op betaling' en is afgeleid uit het Latijn. Het Latijnse 'ius' betekent 'recht. Het Latijnse 'solution' betekent 'betaling'.

Klikt u hieronder op het onderwerp waarover u meer wilt lezen

 • Historie

  Historie

  De historie van Just @ Solution gaat nog niet zover terug. Pas tot januari 2011. Toen opende het kantoor haar deuren in Goirle. Het idee om voor deze naam te kiezen en dit kantoor op te starten zijn echter ruim daarvoor ontstaan..

  Just @ Solution dankt haar bestaan aan de activiteiten en ervaringen van Hans Vissers, gerechtsdeurwaarder. In de loop van zijn carrière constateerde hij namelijk met enige regelmaat dat opdrachtgevers liever hun invorderingstraject opstarten via een incassobureau, dan dat zij direct een gerechtsdeurwaarder naar hun (niet betalende) klant sturen. Want ja, het is wel een goede klant, werd dan gezegd. En gerechtsdeurwaarder klinkt meteen zo zwaar. Wij zijn nog steeds van mening dat een klant die niet betaalt, geen goede klant is. Echter, om ook aan deze opdrachtgevers onze diensten aan te kunnen bieden, is besloten Just @ Solution Advies & Incasso op te starten. Een laagdrempelig incassobureau, dat u in het buitengerechtelijke traject vakkundig adviseert en effectief voor u incasseert.

  Maar daarnaast constateerde hij ook dat met name ZZP-ers en MKB-ers, maar ook particulieren, vaak met vragen zitten op allerlei gebieden, waar zij niet zo snel een antwoord op weten.
  En Just @ Solution probeert dan op die vragen een passend antwoord te geven. Daarbij kan zij gebruik maken van een enorm netwerk van specialisten, in de loop van de jaren opgebouwd.

 • Organisatie en beleid

  Organisatie

  Just @ Solution is een laagdrempelig advies- en incassobureau. Wij gaan graag een persoonlijk gesprek met u aan, ontvangen u graag op ons kantoor en zijn flexibel in onze agenda's. Uiteraard krijgt uw zaak bij ons ook een dossiernummer maar u wordt zelf bij ons geen nummer. Wij kennen onze opdrachtgevers graag en hechten waarde aan de persoon.

  Missie, visie, strategie, SMART-doelstellingen, etc.
  Prachtige termen maar wij doen er weinig mee. Wij weten namelijk waar we voor staan en wat we wel of niet kunnen. Daarom zijn onze adviezen en antwoorden ook steevast recht-door-zee.Wij vertellen u hoe we uw zaak inschatten, of het wel of geen haalbare kaart is. Ook geven we u een reële inschatting van uw kostenrisico.
  Welkom op de webpagina van Just @ Solution - Advies & Incasso - cirkel_handdruk

  We helpen u snel en persoonlijk. Geen keuzemenu, geen doorschakeling via diverse afdelingen waarbij u telkens opnieuw uw verhaal moet doen. Een duidelijke uiteenzetting van het traject dat doorlopen zal moeten worden of directe mededeling van de stand van zaken in uw dossier of antwoord op uw vraag. Dat is wat wij u bieden.

  Beleid

  Volgens Van Dale is 'beleid' als volgt te omschrijven:

  1  gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen:
      inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid
  2  overleg, tact: met ~ handelen

  Het beleid van Just @ Solution is simpel. We volgen een duidelijke 'gedrags'lijn om uw zaak zo goed mogelijk te behandelen en de het beoogde doel zo snel mogelijk te behalen. Dat doen we in overleg met u, met de nodige tact naar uw wederpartij en met snel, efficiënt en effectief optreden.

  Het door J@S gehanteerde prijsbeleid is transparant. Er geldt een vast uurtarief voor advieswerkzaamheden (zie algemene voorwaarden) en de kosten om een incassozaak in behandeling te geven zijn vast en laag: EUR 25 (excl. BTW).

  De lijn die we volgen tijdens de behandeling van uw dossier is gelijk voor alle incassozaken.
  Zo houden we het voor u en voor onszelf overzichtelijk. Wanneer het advieswerkzaamheden betreft, wordt dat uiteraard wat lastiger.
  Elke situatie is anders en behoeft ander, doch gedegen advies.

  De lijn die we volgen tijdens de behandeling van uw dossier is gelijk voor alle incassozaken.
  Zo houden we het voor u en voor onszelf overzichtelijk (zie hiervoor de informatie onder
  Niet-ambtelijk). Wanneer het advieswerkzaamheden betreft, wordt dat uiteraard wat lastiger.
  Elke situatie is anders en behoeft ander, doch gedegen advies.

  Ook als in uw incassozaak onverhoopt een gerechtelijke procedure opgestart dient te worden, wordt telkens hetzelfde pad bewandeld. Wij vragen om uw toestemming en houden u op de hoogte van de diverse te zetten stappen. Zo kan nooit onduidelijkheid bestaan over het wel of niet behalen van uw doel. U weet steeds waar u aan toe bent en wat er gaat gebeuren.

 • Incassozaken

  Ongetwijfeld wordt ook uw onderneming of uzelf weleens geconfronteerd met wanbetalers en/of andere vormen van wanprestatie, zoals:

  • facturen die niet worden betaald;
  • leningen die niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald;
  • leveringen die in het geheel niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden;
  • gekochte zaken die niet voldoen aan de gestelde eisen.

  Kortom: afspraken worden niet nagekomen. Renteverlies, ergernis en tijdrovende pogingen om tot nakoming van afspraken of schadevergoeding te komen, zijn het gevolg. Zaken waar u niet op zit te wachten. U heeft immers aan uw verplichtingen tegenover uw wederpartij voldaan en u verwacht dat hij of zij dat ook jegens u doet. Helaas is de praktijk anders.

  Als u de vordering op tijd uit handen geeft dan voorkomt u dat u als geldschieter fungeert. Zo zorgt u er ook voor dat uw klant de door u gestelde betalingstermijn serieus neemt en kunnen wij op een snelle en efficiënte wijze overgaan tot het incasseren van uw vordering.

  U kunt uw niet-betalende klant schriftelijk aan zijn/haar betalingsverplichting herinneren maar daarna moet u in ieder geval een sommatie met ingebrekestelling sturen. Als daarop niet wordt gereageerd en/of betaald, kunt u de vordering ter incasso aan ons uit handen geven.

  Als uw klant bezwaar maakt tegen de vordering, dient u er voor te zorgen dat u alles in het werk stelt om die bezwaren weg te nemen. Wordt er naar aanleiding van die acties nog niet betaald, dan kunt u de vordering bij ons ter incasso aanbieden.

  Indien er algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in principe de kosten verbonden aan onze werkzaamheden voor rekening komen van de debiteur, conform de bepalingen van die voorwaarden, die immers deel uitmaken van de overeenkomst. Zijn er geen voorwaarden van toepassing dan zullen deze kosten als vermogensschade worden gevorderd van de debiteur.

  De hoogte van deze kosten is vastgelegd in de nieuwe Wet Incassokosten (WIK), welke geldt per 1 juli 2012.

  Als er na onze interventie nog niet wordt betaald, zullen wij in overleg met u de zaak overdragen aan Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. in Goirle. Dit kantoor zal direct tot dagvaarding overgaan en de zaak verder afwikkelen conform haar voorwaarden en tarieven. Deze kunt u vinden op de website: www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl.

 • Juridisch advies

  Wij adviseren u graag over vraagstukken binnen uw onderneming of privéleven,
  onder andere op het gebied van:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag
  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Faillissement
  • Schuldsanering
  • Schulden
  • Debiteurenbeheer/beleid
  • Algemene voorwaarden
  • Ondernemersplannen

  Wij gaan als volgt te werk:

  Wanneer u van mening bent dat u advies nodig hebt rondom een van deze vraagstukken en u schakelt Just @ Solution in, zullen wij eerst een afspraak met u inplannen om nader kennis te maken en tevens om de kwestie te bespreken. Wij verwachten van u een compleet dossier, waarin alle benodigde en relevante stukken zijn opgenomen. Dit kan zowel op schrift als digitaal aangeleverd worden.

  Uw vraagstuk zal vervolgens zo volledig mogelijk door ons geanalyseerd worden. Wij maken daarbij zonodig, en altijd in overleg met u, ook gebruik van een uitgebreid netwerk van bedrijven en personen die uw probleem zowel zakelijk als privé kunnen beoordelen en die ons advies aan u kunnen onderbouwen. Met dit advies dragen wij maatregelen aan om tot een oplossing van uw vraagstuk te kunnen komen.

  De contacten worden in overleg met u gelegd en de afspraken via ons geregeld. Wij begeleiden het gehele traject. Desgewenst staan wij u bij in gesprekken met derden en zorgen voor de te voeren correspondentie en agendering. Uiteraard adviseren wij u daar waar dit mogelijk en noodzakelijk is.
  Wij onderhandelen ook over de tarieven die derden in rekening zullen brengen voor de door hen te verrichten werkzaamheden.

  Tarief advies:

  Het uurtarief dat wij hanteren bedraagt 165,00 (excl. 19% BTW).

 • Optreden als procesgemachtigde

  Heeft u uw debiteur moeten dagvaarden om betaling te verkrijgen? En dient uw debiteur vervolgens verweer in?

  Dan wilt u zich in de gerechtelijke procedure wellicht graag bij laten staan. Maar door wie? U hoeft daarvoor geen andere partij te zoeken. Just @ Solution biedt u gedegen kennis van het civiele recht en staat u graag bij in alle situaties die bij de kantonrechter worden behandeld. In het geval van incassozaken kan dat sinds 1 juli 2011 met vorderingen tot een hoogte van EUR 25.000. Tevens kunt u zich bij de kantonrechter door ons laten vertegenwoordigen in alle huur- en arbeidszaken, ongeacht het geldelijk belang.

  Heeft uw incassozaak een hoger geldelijk belang dan EUR 25.000, dan geldt verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbank door een advocaat. Wij stellen u graag voor aan één van de advocaten uit ons eigen netwerk van wie wij weten dat hij of zij geschikt is om u bij te staan.

  Kortom, u staat er niet alleen voor!

 • Internationale incasso

  U onderneemt niet alleen in Nederland maar ook buiten de landgrenzen. Dan kan het zomaar voorkomen dat u een buitenlandse klant heeft die niet betaalt. Debiteuren in het buitenland kunnen extra lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de andere taal, een andere (betalings-)cultuur en onbekende wetgeving. Kortom, ondernemen en handelen in of met het buitenland brengt grotere risicos met zich mee dan in Nederland. U zoekt nu dus een bureau dat u kan helpen om uw vordering in het buitenland te incasseren.

  Just @ Solution helpt u graag.

  Wij verzorgen voor u het traject van de aanmaningen in het Duits, Engels of Frans. Volgt daarop geen betaling, dan zullen wij in overleg met u een ter plaatse bevoegde advocaat inschakelen. Alvorens te gaan procederen, zal eerst worden nagegaan wat de verhaalsmogelijkheden zijn en welke kosten er zijn gemoeid met zijn/haar interventie.


  Laat u dus vooral niet afschrikken door wat voor reden dan ook als u een buitenlandse incasso heeft maar neem gerust contact met ons op. We informeren u graag!

 • Contracten opstellen

  U wilt als freelancer een opdrachtovereenkomst aangaan met een nieuwe opdrachtgever.
  U wilt als ondernemer een koopovereenkomst sluiten.
  U wilt als verhuurder een overeenkomst aangaan met een huurder.

  Dit zijn drie voorbeelden van situaties waarin u er verstandig aan doet een contract op te stellen. Het opstellen is niet verplicht maar wel ten zeerste aan te raden. Een schriftelijke, door partijen ondertekende overeenkomst biedt bij onenigheid altijd meer houvast dan slechts een mondelinge overeenkomst.

  Waar moet u zoal aandenken bij het opstellen van een contract?
  Een aantal willekeurige voorbeelden:

  • Zijn de contractstartdatum en de duur aangegeven?
  • Zijn er speciale documenten die van toepassing zijn op dit contract?
  • Kan de contractperiode worden verlengd?
  • Zijn er bepalingen opgenomen om vertrouwelijke technische informatie, patenten, handelsmerken en copyrights te beschermen?
  • Zit er een tijdslimiet aan de vertrouwelijkheid?
  • Is de contractprijs duidelijk gedefinieerd in relatie tot de werkomschrijving?
  • Zijn uurtarieven, eenheidsprijzen, overwerktarieven of percentages gegeven?
  • Wordt gehuurd voor bepaalde of onbepaalde termijn?
  • Wat is de opzegtermijn voor huurder en verhuurder?
  • Is de verantwoordelijkheid voor verpakking, transport en expediting van de goederen omschreven?
  • Is overdracht van eigendom goed geregeld?
  • Is vastgelegd welke wetgeving en regels van welke overheden van toepassing zijn?
  • Is de plaats van de bij geschillen bevoegde rechtbank aangegeven? Of wordt de voorkeur aan arbitrage gegeven?

  Zo kan een enorm aantal vragen gesteld worden bij een op te stellen of reeds opgesteld contract waar u wellicht helemaal niet bij stil staat. Just @ Solution helpt u graag. In de afgelopen decennia is een groot aantal contracten door onze handen gegaan en daardoor kunnen we u nu uitstekend helpen bij het opstellen van een contract.

 • Reviseren van contracten en voorwaarden

  Om als ondernemer uw zaken goed vast te leggen, doet u er goed aan (algemene) voorwaarden op te stellen. Ook verkleint u daarmee de kans op wanbetalers. Maakt u algemene voorwaarden dan gelden deze standaard bij het sluiten van overeenkomsten met uw opdrachtgevers.

  De wet stelt twee eisen aan de voorwaarden:

  • De voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
  • De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van uw voorwaarden.

  Doet u zaken met consumenten dan mag de inhoud ook niet in strijd zijn met de zogenaamde grijze en zwarte lijsten van het Burgerlijk Wetboek.

  Mits de wederpartij uw algemene voorwaarden accepteert, hoeft u niet bij elke nieuwe overeenkomst met hem/haar te onderhandelen over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, incassobedingen, etc. De wederzijdse rechten en verplichtingen worden er zo duidelijk en volledig mogelijk in vastgelegd.

  De voorwaarden betreffen over het algemeen bepalingen omtrent:

  • de offerte
  • het transport
  • levertijd
  • betaling
  • eigendomsvoorbehoud
  • garantie
  • afwikkeling van geschillen
  • aansprakelijkheid
  • incasskosten
  • rente

  Tevens is het altijd raadzaam uw voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Zo kan iedereen die de voorwaarden wil inzien, deze inzien, ook als u niet in de gelegenheid bent ze ter hand te stellen.

  Twijfelt u aan de kwaliteit van uw voorwaarden of weet u niet goed wat erin dient te staan? Kom gerust eens langs op ons kantoor, zodat wij er samen met u naar kunnen kijken.

 • Het voeren van een gerechtelijke procedure via Vissers Gerechtsdeurwaarders

  Het is niet mogelijk gebleken om uw vordering via het sommatietraject ( de minnelijke fase) van Just @ Solution in te vorderen. Vervolgens is in overleg met u besloten het gerechtelijk traject op te starten.

  Maar wat is dat nu eigenlijk, een gerechtelijk traject?
  De benaming zegt het eigenlijk al. Het is een procedure waarin u uw zaak voor het gerecht brengt.

  Het gerechtelijke traject moet om te beginnen ingeleid worden met een officieel stuk. Dat stuk, een exploot, heeft officieel een dagvaarding. Dit is het eerste processtuk in een civiele (burgerlijke) procedure. Hierin staat de inhoud van de zaak beschreven alsmede de gronden van de eis. In de dagvaarding wordt de tegenpartij, de gedaagde, opgeroepen om op een daarin vermelde dag voor een gerecht te verschijnen.
  De gerechtsdeurwaarder is de enige persoon in Nederland met de bevoegdheid om een dagvaarding uit te brengen (te betekenen).

  Maar Just @ Solution is toch geen gerechtsdeurwaarderskantoor?

  Dat klopt. Echter, door de directe koppeling aan Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V.  kunnen wij zonder oponthoud uw zaak direct gereedmaken voor het gerechtelijk traject. Met één druk op de knop neemt Vissers Gerechtsdeurwaarders de zaak over vanaf het moment waarop u besluit dat u uw wederpartij wilt dagvaarden. U bent dan de eisende partij, de wederpartij is de gedaagde partij.
  Als uw zaak eenmaal bij de rechter ligt, kan zich een aantal scenarios voordoen:

  • De tegenpartij verschijnt niet en reageert ook niet schriftelijk. De rechter maakt hier dan uit op dat de gedaagde partij erkent dat de vordering correct is. Er volgt een zogenaamd verstekvonnis, wat tevens een executoriale titel is. De procedure komt hiermee in beginsel ook meteen tot een einde. De gerechtsdeurwaarder kan het vonnis vervolgens ten uitvoer gaan leggen (executeren).
  • Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de tegenpartij zich wel meldt. Hij/zij kan dan verweer voeren. Er volgt een antwoord op de dagvaarding. De rechter kan nu kiezen. Of de partijen worden uitgenodigd bij de rechtbank om zich bij die gelegenheid  (de comparitie van partijen) uit te laten omtrent een aantal zaken en om te trachten de zaak alsnog te schikken) of de rechter besluit dat er nog een keer een mogelijkheid wordt geboden aan elk der partijen om schriftelijk te reageren (repliek en dupliek).


  Heeft de rechter vervolgens de balans opgemaakt, dan volgt er een vonnis. In veel gevallen is dit een  eindvonnis, maar het kan ook een tussenvonnis zijn, waarin bijvoorbeeld aan een der partijen een bewijsopdracht wordt gegeven.

  Het eindvonnis betreft meestal een veroordeling tot het betalen van een geldsom of het ontruimen van een pand,  maar ook bijvoorbeeld een verbod om een bepaald product op de markt te brengen. Maar in het eindvonnis kan ook de vordering van de eisende partij worden afgewezen. De verliezende partij wordt over het algemeen tevens veroordeeld in de proceskosten.

  Hoger beroep is vervolgens mogelijk als een van de partijen, of beide partijen, het niet eens is/zijn met de uitspraak. Betreft het een uitspraak van het Gerechtshof (dit heet dan een arrest) dan kan men in hoger beroep bij de Hoge Raad. Dat heet dan cassatie. U heeft de zaak vervolgens gewonnen maar heeft nog steeds uw geld niet. Met het verkregen vonnis kan Vissers Gerechtsdeurwaarders vervolgens aan de slag.

  Nadat het vonnis betekend is (officieel uitreiken aan de wederpartij met een bevel tot voldoening) kan bij niet-voldoening bijvoorbeeld loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, beslag op de auto of inboedel gelegd worden en kan eventueel ook ontruiming plaatsvinden.

  Na beslaglegging op inboedel en/of auto kan daadwerkelijke verkoop daarvan plaatsvinden, om vervolgens uit de opbrengst de vordering, inclusief rente en kosten, te voldoen.

 • Algemene voorwaarden

Copyright 2016 | Realisatie: Welkom op de webpagina van Just @ Solution - Advies & Incasso - logo_vbr